STATUTUL

Asociatiei Absolventilor Liceului de Informatica Timisoara (ALITIM)

 

CAP I Datele de identificare ale asociatilor- membri fondatori

Art. 1 Asociatia "ALITIM" este înfiintata, potrivit "Actului Constitutiv" si cu respectarea prevederilor OG nr. 26/2000, de catre urmatorii membri fondatori:

 

Nr.

Crt.

Nume si prenume

Data si locul nasterii

Domiciliul

Tara

Serie si numar CI

1

Ivan Helga

...

...

Germania

...

2

Sturzinger Alfred

...

...

Germania

...

3

Pink Helmuth

...

...

Germania

...

4

Rumann Friedrich

...

...

Germania

...

5

Muller Iosif

...

...

Germania

...

6

Gombos Mircea

...

...

Germania

...

7

Schulz Felicia

...

...

Germania

...

8

Dumitru Ewald

...

...

Germania

...

9

Ardelean Felicia

...

...

Germania

...

10

Serafim Luca

...

...

Germania

...

11

Spilca Elena

...

...

U.S.A.

...

12

Dascau Mircea

...

...

Romania

...

13

Tamazlicariu Eugenia

...

...

Romania

...

14

Cucu Lucian

...

...

Romania

...

15

Misaras Ioan

...

...

Romania

...

16

Cuzma Liliana

...

...

Romania

...

17

Botea Traian

...

...

Romania

...

18

Braun Johann

...

...

Germania

...

19

Rettinger Christine

...

...

Germania

...

20

Citescu Carmen

...

...

Romania

...

21

Tarziu Mircea

...

...

Romania

...

22

Nemedi Gheorghe

...

...

Romania

...

23

Sorinchescu Maria

...

...

Romania

...

24

Sipetan Camelia Elena

...

...

Romania

...

25

Sipetan Cornel Constantin

...

...

Romania

...

26

Dumbrava Doru

...

...

Romania

...

27

Florea Oliewer Amadeus

...

...

Romania

...

28

Anca Mihaela

...

...

Romania

...

29

Merce Mihai

...

...

Romania

...

30

Teleaga Mihai

...

...

Romania

...

 

CAP II Scopul si obiectivele asociatiei

 

Art.2 Membrii fondatori au hotarît sa înfiinteze asociatia, persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial.

Art. 3 Membrii fondatori au avut calitatea de elevi si/sau absolventi ai liceului care poarta, în prezent, numele de Liceul de Informatica "Grigore Moisil" din Timisoara si sunt recunoscatori acestei institutii de învatamînt care a contribuit, în mod benefic, la educatia si formarea lor profesionala.

Art. 4 Scopul asociatiei îl reprezinta sprijinirea materiala si morala a Liceului de Informatica "Grigore Moisil" din Timisoara, a elevilor si a cadrelor didactice din cadrul acestui liceu, inclusiv promovarea imaginii sale.

Art.5 Obiectivele social-utile, în vederea realizarii scopului asociatiei sunt urmatoarele:

- acordarea de ajutor financiar si/sau prin realizare de lucrari de constructii destinate repararii si întretinerii cladirii acestui liceu;

- dotarea liceului cu aparatura electronica (calculatoare, aparatura de laborator, etc.) si publicatii (carti, reviste) de specialitate;

- sprijinirea materiala sau recompensarea elevilor cu rezultate deosebite la învatatura;

- ajutorarea materiala a elevilor si/sau parintilor acestora, care au o situatie social-materiala dificila;

- sprijinirea activitatii cadrelor didactice care, prin profesionalismul lor, contribuie la ridicarea standardului de pregatire al elevilor;

- sprijinirea activitatii sportive scolare, în principal prin achizitii si donatii de echipament sportiv destinat elevilor;

- instituirea si acordarea de premii si diplome;

- sprijin material si logistic în vederea editarii unor brosuri, pliante sau alte materiale publicitare care sa reflecte obiectiv si sa promoveze activitatea si imaginea liceului; orice alte activitati sau alocari de mijloace si resurse umane ori materiale, permise de lege si morala publica, aflate în concordanta cu scopul principal precizat la art. 4 al prezentului statut.


CAP III Denumirea asociatiei

Art. 6 Denumirea asociatiei este Asocia Absolventilor Liceului de Informatica Timosoara "ALITIM"

CAP IV Sediul asociatiei

Art. 7 Sediul asociatiei este în Romînia, mun. Timisoara, str.Maresal Alexandru Averescu, nr.63,ap. 19.

Sediul poate fi schimbat prin hotarîrea Consiliului Director.

CAP V Durata de functionare a asociatiei

Art. 8 Asociatia "ALITIM", se constituie pe durata nedeterminata.

CAP VI Modul de dobîndire si de pierdere a calitatii de asociat

Art. 9 Asociatia se compune din urmatoarele categorii de membri:

a) asociatii- membrii fondatori sunt cei care au constituit asociatia si au contribuit moral si material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social initial;

b) membrii-asociati sunt cei care se asociaza ulterior fondarii si contribuie moral si material la completarea patrimoniului asociatiei;

c) membrii de onoare sunt persoanele fizice si persoanele juridice care aduc servicii deosebite asociatiei sau care o sprijina substantial, din punct de vedere financiar;

d) membrii sustinatori sunt persoanele care adera la scopul asociatiei si o sprijina material si moral la realizarea acestui scop.

Art. 10 Cererile de aderare la asociatie, în calitate de membru-asociat sau membru - sustinator, se aproba de catre Consiliul Director, cu majoritate simpla de voturi si se valideaza de catre Adunarea Generala, în proxima sedinta a acesteia.

Art. 11 Calitatea de membru-asociat se pierde prin retragere (comunicata asociatiei prin cerere scrisa) sau prin excludere pentru abateri grave de la statut si de la hotarîrile Consiliului Director.

Art. 12 Membrii-asociati care se retrag sau sunt exclusi nu au nici un drept asupra patrimoniului social, ei ramînînd obligati sa-si plateasca contributiile la care s-au obligat fata de asociatie.

CAP VII Drepturile si obligatiile asociatilor

Art. 13 Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi:

a) sa aleaga si sa fie alesi în Consiliul Director ori în calitatea de cenzor, daca au împlinit vîrsta de 18 ani, au aptitudini si capacitate pentru functiile la care candideaza si nu au suferit nici o condamnare penala;

b) sa-si exprime prin vot, în cadrul Adunarii Generale, optiunea fata de initiativele si/sau proiectele de hotarîri ale Consiliului Director;

c) sa initieze propuneri si/sau proiecte în concordanta cu scopul si obiectivele asociatiei, pe care le vor înainta Consiliului Director;

d) sa fie informati de catre Consiliul Director cu privire la activitatea asociatiei, inclusiv cu privire la situatia financiar-contabila a acesteia.

Art. 14 Membrii asociatiei au urmatoarele obligatii:

a) sa respecte statutul asociatiei si hotarîrile Consiliului Director;

b) sa plateasca, la timp, cotizatia si sa respecte obligatiile materiale ori financiare potrivit angajamentelor pe care si le-au asumat;

c) sa promoveze si sa apere interesele asociatiei.

CAP VIII Resursele patrimoniale ale asociatiei

Art. 15 Categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei sunt urmatoarele:

a) patrimoniul initial, asa cum a fost prevazut în actul constitutiv, alcatuit din aporturile în bani (numerar) depuse de catre asociatii-membri fondatori;

b) cotizatiile achitate de catre fiecare membru al asociatiei;

c) contributiile materiale si financiare ale membrilor;

d) dobînzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în conditii legale;

e) venituri realizate din activitati economice directe;

f) donatii, sponsorizari sau legate;

g) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;

h) alte venituri prevazute de lege.

Art. 16 Asociatia poate înfiinta societati comerciale. Dividendele obtinute de asociatie din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc în aceleasi societati comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei.

Art. 17
Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt în strînsa legatura cu scopul principal al acesteia.


CAP IX Conducerea si controlul asociatiei


Art. 18
Organele asociatiei sunt:

a) Adunarea Generala;

b) Consiliul Director;

c) Cenzorul

Art. 19 Adunarea Generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatilor.

Competenta Adunarii Generale cuprinde:

a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;

b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situatilor financiare anuale;

c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director;

d) alegerea si revocarea cenzorului ;

e) înfiintarea de filiale;

f) modificarea actului constitutiv si a statutului;

g) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;

h) orice alte atributii prevazute în lege sau în prezentul statut.

Adunarea Generala se întruneste cel putin o data pe an si are drept de control asupra Consiliului Director si al Cenzorului.

Art. 20 Adunarea Generala se convoca de catre Consiliul Director, cu cel putin 30 de zile înainte de data sedintei si se comunica fiecarui membru al asociatiei prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin fax.

Convocatorul va cuprinde data, ora, locul sedintei, precum si ordinea de zi.

Art. 21 Adunarea Generala se considera legal constituita daca, urmare a convocarii prevazute la art. 20, la ea participa jumatate plus unu din membrii asociatiei.

Daca nu este întrunit cvorumul de mai sus, Consiliul Director va stabili, într-un termen de cel mult 10 zile, data, locul si ora unei noi sedinte, care vor fi anuntate prin piblicarea într-un ziar de raspîndire nationala (comunicarea prin scrisori recomandate ori fax nemaifiind obligatorie).

Art. 22 Hotarîrile Adunarii Generale se adopta cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

Hotarîrile privind alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director si a Cenzorului se adopta numai prin vot secret.

Cu ocazia fiecarei Adunari Generale se întocmeste un proces-verbal care cuprinde modul de desfasurare, dezbaterile si hotarîrile adoptate.

Art. 23 Asociatul care, într-o anumita problema supusa hotarîrii Adunarii Generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele în linie colaterala sau afinii sai pîna la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.

Asociatul care incalca dispozitiile de mai sus este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

Art. 24Hotarîrile luate de Adunarea Generala, în limitele legii, ale actului constitutiv si/sau ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat împotriva.

Art. 25 Consiliul Director asigura punerea în executare a hotarîrilor Adunarii Generale. În exercitarea competentei sale, Consiliul Director:

a) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectele programelor asociatiei;

b) încheie acte juridice în numele si pe seama asociatiei;

c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei ;

d) stabileste valoarea cotizatiei datorata de fiecare membru al asociatiei, precum si periodicitatea platii acesteia, pe care le supune validarii în proxima sedinta a Adunarii Generale ;

e) îndeplineste orice alte atributii prevazute în statut sau stabilite de Adunarea Generala.

Prevederile art. 23 din prezentul statut se aplica si membrilor Consiliului Director.

Art. 26 Consiliul Director este format din 3 (trei) persoane : un presedinte si doi vicepresedinti.

Nu poate fi membru al Consiliului Director persoana care ocupa o functie de conducere în cadrul unei institutii publice daca asociatia are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice.

Art. 27 Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori care sunt straine de asociatie, pentru exercitarea urmatoarelor atributii :

a) sa încheie acte juridice în numele sau pe seama asociatiei ;

b) sa îndeplineasca rice alte atributii prevazute de prezentul statut sau stabilite de Adunarea Generala.

Art. 28 Consiliul Director se întruneste cel putin o data pe trimestru sau ori de cîte ori neviule asociatiei o impun.

Convocarea sedintelor Consiliului Director se face, de regula, de catre presedinte, însa si de catre oricare dintre vicepresedinti.

Sedintele Consiliului Director se desfasoara, de regula, la sediul asociatiei.

Convocarea se face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin fax.

Art. 29 Consiliul Director delibereaza si adopta hotarîri valabile cu votul a cel putin 2 dintre cei trei membri ai sai.

Deliberarile si hotarîrile se consemneaza, în mod obligatoriu, în procesele verbale ale sedintelor.

Art. 30 Controlul financiar intern al asociatiei este asigurat de un cenzor. în realizarea competentei sale cenzorul :

a) verifica modul în care este administrat patrimoniul asociatiei;

b) întocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;

c) poate participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot; îndeplineste orice alte atributii prevazute în statut sau stabilite de Adunarea Generala.

CAP X Dizolvarea si lichidarea

Art. 31 Asociatia se poate dizolva:

a) de drept;

b) prin hotarîrea judecatoreasca;

c) prin hotarîrea Adunarii Generale.

Art. 32 Asociatia se dizolva de drept prin:

a) realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

b) imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generala sau, dupa caz, Consiliul Director trebuia constituit;

c) reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotarîrea judecatoriei în a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate.

Art. 33 Asociatia se dizolva, prin hotarîre judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate:

a) cînd scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;

b) cînd realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) cînd asociatia urmareste un alt scop decît cel pentru care s-a constituit;

d) cînd asociatia a devenit insolvabila;

Instanta competenta sa hotarasca dizolvarea este judecatoria în circumscriptia careia asociatia îsi are sediul.

Art. 34 Asociatia se poate dizolva si prin hotarîrea Adunarii Generale. În termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul-verbal, în forma autentica, se depune la judecatoria în a carei circumscriptie teritoriala îsi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art. 35 În cazul dizolvarii asociatiei, bunurile ramase în urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.

Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, conform hotarîrii Adunarii Generale.

Art. 36 În cazul dizolvarii asociatiei, lichidatorii se numesc de catre instanta judecatoreasca sau de catre Adunarea Generala, dupa caz, conform prevederilor legale.

În toate cazurile, mandatul Consiliului Director înceteaza o data cu numirea lichidatorilor.

Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Reprezentantii permanenti - persoane fizice ale persoanei juridice lichidatoare - trebuie sa fie lichidatori autorizati, în conditiile legii.

Art. 37 Imediat dupa intrarea lor în functie, lichidatorii vor face inventarul si vor încheia un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului asociatiei.

Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale asociatiei. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii în ordinea datei acestora. Lichidatorii îsi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

Art. 38 Lichidatorii sunt obligati sa continue operatiunile juridice în curs, sa încaseze creantele, sa plateasca creditorii si, daca numerarul este insuficient, sa transforme si restul activului în bani, procedînd la vînzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.

Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate în curs.

Art. 39 Atît fata de asociatie, cît si fata de asociati sau, dupa caz, fondatori, lichidatorii sunt supusi regulilor mandatului.

Art. 40 Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca în temen de doua luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, declarînd operatiunile de lichidare la Registrul asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei în a carei circumscriptie teritoriala îsi are sediul asociatia.

Lichidatorii sunt obligati sa îndeplineasca toate procedurile pentru publicarea lichidarii si radierea asociatiei din Registrul asociatiilor.

Publicarea lichidarii se face prin afisarea la usa instantei în a carei circumscriptie teritoriala îsi are sediul persoana juridica, în temen de doua luni de la terminarea lichidarii.

Art. 41 Daca în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se înregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat si lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor remite celor în drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, împreuna cu toate registrele si actele asociatiei si ale lichidarii. Numai dupa aceasta lichidatorii vor fi considerati descarcati si li se va elibera, în acest scop, un act constatator.

Art. 42 Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea asociatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Asociatia înceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

CAP. XI Dispozitii finale

Art. 43 Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legii.

 

CONSILIUL DIRECTOR ,

 

Presedinte, SIPETAN CORNEL CONSTANTIN

Vicepresedinte, CUCU LUCIAN

Vicepresedinte, FLOREA OLIEWER AMADEUS


   
© www.alitim.org